Padalisan Nyaeta

Padalisan Nyaeta. Padalisan nyaeta jumlah baris dina pupuh penjelasan: Paparikan téh nyaéta wangun sisindiran.

Pupuh dan Sisindiran
Pupuh dan Sisindiran from www.slideshare.net

Kecap paparikan asalna tina kecap ”parék” anu hartina ”deukeut”. Éta wangun sajak téh mimitina mah henteu ujug ditarima da pagar lain wangunan sastra sunda. Rarakitan téh nyaéta salah sahiji wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi.

★ Ujian Semester 1 Bahasa Sunda Smp / Mts Kelas 8.

Paparikan téh nyaéta wangun sisindiran. Dina sisindiran padalisan aya padalisan anu ngajodo nyaeta padalisan kahiji ngajodo jeung padalisana kalimah di luhur ngeberehkeun ciri dongeng nya eta. Bédana hutbah jeung biantara aya di handap ieu:

Éta Cangkang Jeung Eusi Téh Pada Papak Di Puhuna (Mindoan Kawit).

Rarakitan téh nyaéta salah sahiji wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Upama nilik kana strukturna, éta rarakitan jeung paparikan téh mangrupa wangun karangan anu. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal.

Aya Tilu Rupa Sisindiran, Nyaeta Paparikan, Rarakitan Jeung Wawangsalan.

Pupuh asmarandana dina sapadana diwangun ku tujuh padalisan. Guru wilangan nyaéta patokan jumlah padalisan. Padalisan nyaeta jumlah baris dina pupuh penjelasan:

Pupuh Nyaéta Mangrupa Ugeran Anu Kauger Ku Guru Wilangan Jeung Guru Lagu.

Éta wangun sajak téh mimitina mah henteu ujug ditarima da pagar lain wangunan sastra sunda. Unggal jajaranana diwangun ku dalapan engang. Kecap paparikan asalna tina kecap ”parék” anu hartina ”deukeut”.

Nilik Kana Wangunna, Jumlah Pupuh Téh Aya.

Sajak (nyaéta sajak bébas téa) gelarna téh béh dieu, dina jaman sanggeus urang merdéka. Utamana dina puisi.perenahna bisa ngaréndéng dina sakalimah atawa. Wawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *