Paparikan Nyaeta

Paparikan Nyaeta. Paparikan silihasih nyaeta paparikan anu eusina silihasih, cinta atawa birahi. Sedengkeun sisindiran nyaeta salahsahiji rupa tina wangun puisi nu aya dina sastra.

Pupuh dan Sisindiran
Pupuh dan Sisindiran from www.slideshare.net

Éta cangkang jeung eusi téh pada papak di puhuna (mindoan kawit). Boboko ragrag di imah, ninggang kana pileuiteun. Sugan tulus lalaunan, aya jodo pakokolot.

Paparikan Silihasih Nyaeta Paparikan Anu Eusina Silihasih, Cinta Atawa Birahi.

Ari anu dimaksud paparikan di dieu nyaeta sisindiran anu ngan padeukeut sorana antara. Daun pulus dilulunan, jojodog ti tarikolot. Conto puisi sunda lianna, salian ti sisindiran, nu eusina henteu mangrua carita, nyaeta saperti guguritan, mantra, pupujian jeung sajak.

Paparikan Asal Kecapna Tina 'Parik', Ngandung Harti Parek Atawa Deukeut.

Paparikan nyaeta salahsahiji rupa sisindiran. Paparikan di luhur diwangun ku opat. Éta cangkang jeung eusi téh pada papak di puhuna (mindoan kawit).

Paparikan, Rarakitan, Wawangsalan Nyaeta Rupa Rupa Sisindiran Nu Aya Upama Ditilik Tina Wangunna.

Anu ngabedakeun paparikan jeung rarakitan nyaeta aya dina nomor 5. Dilihat dari isinya, sama seperti halnya paparikan, rarakitan juga di bagi menjadi tiga golongan, yaitu rarakitan silih asih, rarakitan piwuruk dan rarakitan sésébréd. Contoh mamanis basa yang ada dalam pidato:

Ciri Ciri Paparikan Anu Sarua Jeung Ciri Ciri Rarakitan Nyaeta Ti Nomor 1 Nepi Ka Nomor 4 Di Luhur.

Paparikan jika dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 3 keperluan atau tujuan, yaitu diantaranya paparikan silih asih (kasih sayang),. Aya tilu rupa sisindiran nyaeta paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Sedengkeun bedana rarakitan jeung paparikan nyaeta dina rarakitan mah kecap mimiti padalisan kahiji sarua jeung kecap mimiti padalisan katilu, kecap mimiti padalisan kadua sarua.

Sedengkeun Conto Puisi Sunda Nu Eusina Mangrupa.

Dilansir dari encyclopedia britannica, anu jadi ciri paparikan nyaeta sora na padeukeut unggal cangkang jeung eusi. Sedengkeun sisindiran mangrupakeun salahsaji rupa tina puisi sunda. Rarakitan téh nyaéta salah sahiji wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi.

Leave a Comment